bootstrap table

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden goed door!

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor de Boss Obstacle Run.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden bedoelen we met:

 1. Evenement: het evenement Boss Obstacle Run
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement
 3. Overeenkomst: is geldig van inschrijving tot deelname van de deelnemer aan het evenement
 4. Organisator: Boss Obstacle Run

Artikel 2: Deelname

 1. De minimum leeftijd om deel te nemen aan het evenement is 8 jaar (kidsrun) en 15 jaar voor de grote run.
 2. De deelnemer verklaart in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 3. Deelname is uitsluitend mogelijk als de aanmelding definitief is, het inschrijfformulier naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 4. Deelname aan het evenement gebeurt door de deelnemer persoonlijk.
 5. Wanneer de deelnemer verhinderd is om welke reden dan ook is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
 6. Wel is het toegestaan dat de deelnemer zijn ticket overdraagt aan iemand anders. Hiervoor dien je contact op te nemen met de Boss Obstacle Run via e-mail (info@bossobstaclerun.nl) of via de website (https://bossobstaclerun.nl/contact). Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement.
 7. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden.
 8. Door het besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden of te verplaatsen naar een andere datum/locatie doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 9. De organisator kan de starttijd/datum/locatie van het evenement wijzigen.
 10. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen m.b.t. het evenement zonder toestemming van de organisator.

Artikel 3. Veiligheid

 1. De deelnemer moet ten alle tijden instructies van het personeel of vrijwilligers van het evenement opvolgen. Bij ernstige misdragingen houdt de organisator zich het recht voor de deelnemer te weigeren deel te nemen aan het evenement zonder dat de deelnemer daarbij aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 2. Het is verboden om deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen / spikes.
 3. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige en verantwoorde manier te nemen. Bij ieder obstakel heeft de deelnemer de mogelijkheid om het obstakel over te slaan.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Ook in geval van letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het evenement.
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 3. Indien ondanks het bepaalde in bovenstaande aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De deelnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat voor deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin is vereist. Daarbij is een gedegen voorbereiding een must d.m.v. training.
 5. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 6. Ook dient de deelnemer afdoende verzekerd te zijn tegen het risico en aansprakelijkheid voor schade die derden lijden als gevolg van nalatigheid van de deelnemer met betrekking tot het evenement.

Artikel 5: Portretrecht

 1. De deelnemer verleent vooraf toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van foto’s, beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer te zien is en die zijn gemaakt voor of tijdens het evenement.

Artikel 6: Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Artikel 7: Beeldmateriaal

 1. Het is de organisator toegestaan beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens het evenement, zelf te publiceren in media zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 8: Promotionele activiteiten

 1. Het is zonder toestemming van de organisator niet toegestaan promotionele activiteiten zoals flyeren, banners, etc . tijdens of voor, dan wel na het evenement te organiseren. Is dit wel het geval dan volgt directe verwijdering en zullen de kosten en andere schade op de desbetreffende organisatie/persoon worden verhaald. Toestemming voor promotionele activiteiten kan worden opgevraagd via e-mail (info@bossobstaclerun.nl) . Eventuele bevestiging of afwijzing vindt plaats per mail.

Let op! Wij zoeken nog heel veel vrijwilligers!

De Boss Obstacle Run zoekt nog heel veel vrijwilligers om dit evenement tot een daverend succes te kunnen maken. Kijk op onze vrijwilligerspagina voor meer informatie en meld u vandaag nog aan!

Startpunt Boss Obstacle Run

Sportpark “Westbroek”
Sportlaan 1
7732 AB Ommen


Contactmailadres:

Wil jij meer informatie of meehelpen als vrijwilliger?

Wil je meer weten over de Boss Obstacle Run of wil je meehelpen als vrijwilliger met een van de leukste obstacleruns van Nederland? Neem dan contact op via de contactpagina of meld je aan als vrijwilliger op de vrijwilligerspagina.